KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
3 KISIM 14 KALEM MAL VE MALZEME ALIM İŞİ

3 KISIM 14 KALEM MAL VE MALZEME ALIM İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/772676

 

1-İdarenin
a) Adı : KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Gündoğdu Mah. Yeşilöz Cad. Destek Hizmetleri Müd. Garaj Yanı No:1 Temizlik İşleri Müd. 71100 GÜNDOĞDU MAH KIRIKKALE MERKEZ/KIRIKKALE
c) Telefon ve faks numarası : 3182242770 - 3182241516
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 3 KISIM 14 KALEM MAL VE MALZEME ALIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : 3 KISIM 14 KALEM MAL VE MALZEME ALIMI 1. KISIM ÇÖP POŞETİ KISMI (1 KALEM) 2. KISIM ÇALI SÜPÜRGESİ KISMI (1 KALEM) 3. TEMİZLİK MALZEMELERİ (12 KALEM)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : KIRIKKALE/ KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ç) Süresi/teslim tarihi : Malzeme tesliminde ilgili malzemelerin nakliye ve teslim yerine indirme işi ve giderleri yükleniciye aittir. Malzemeler yüklenici firmadan değişik zaman ve miktarlarda duyulan ihtiyaç doğrultusunda Peyder Pey talep edilebilecektir. İstenilen Malzemelerin tamamı İşe Başlama tarihinden itibaren 45 Gün içerisinde eksiksiz olarak teslim edilecektir. İdarenin Talep ettiği Malzemeler firmaya bildirim tarihten itibaren 3 Gün içerisinde teslim edilecektir. Malzemeler Teslim Edilmeden En Az 1(Bir) Gün Önce İdaremizden Randevu Alınarak mesai saatleri içerisinde (08:00-17:00) İlgili Personelin Uygun Gördüğü Yere Teslimat, İndirme Ve Yerleştirme Yapılacaktır. İndirme Ve Yerleştirme İşlemi Sırasında Malzemelerle Birlikte Firma Yetkilisi Hazır Bulunacaktır
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren en az 3 gün içerisinde işe başlar

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 09.07.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Kırıkkale Belediyesi 3. kat Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Birimi Toplantı Odası

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
KAMU VEYA ÖZEL SEKTÖRLE GERÇEKLEŞTİRİLEN TEMİZLİK MALZEMELERİ,ÇÖP POŞETİ VE HIRDAVAT MALZEMESİ İŞİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 

#ilangovtr Basın No ILN02048961