KIRIKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
MAMA ALIM İŞİ

MAMA ALIM İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/861603

 

1-İdarenin
a) Adı : KIRIKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : YENİDOĞAN MAH BELEDİYE HİZMET BİNASI 71100 KIRIKKALE MERKEZ/KIRIKKALE
c) Telefon ve faks numarası : 3182242781 - 3182242781
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : MAMA ALIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : 30.000 KG. YETİŞKİN KÖPEK (KURU) MAMASI 500 KG. KEDİ (KURU) MAMASI 1000 ADET KONSERVE MAMA (400 GR'LIK)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : KIRIKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SOKAK HAYVANLARI GEÇİCİ BAKIM EVİ/KIRIKKALE-KIRŞEHİR KARA YOLU 14.KM /KIRIKKALE
ç) Süresi/teslim tarihi : Malzeme tesliminde ilgili malzemelerin nakliye ve teslim yerine indirme işi ve giderleri yükleniciye aittir. Malzemeler yüklenici firmadan değişik zaman ve miktarlarda duyulan ihtiyaç doğrultusunda Peyder Pey talep edilebilecektir. İstenilen Malzemelerin tamamı İşe Başlama tarihinden itibaren 30 Gün içerisinde eksiksiz olarak teslim edilecektir. İdarenin Talep ettiği Malzemeler firmaya bildirim tarihten itibaren 3 Gün içerisinde teslim edilecektir.. Malzemeler Teslim Edilmeden En Az 1(Bir) Gün Önce İdaremizden Randevu Alınarak mesai saatleri içerisinde (08:00-17:00) İlgili Personelin Uygun Gördüğü Yere Teslimat, İndirme Ve Yerleştirme Yapılacaktır. İndirme Ve Yerleştirme İşlemi Sırasında Malzemelerle Birlikte Firma Yetkilisi Hazır Bulunacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 5 gün içerisinde işe başlanacak


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 24.07.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Kırıkkale Belediyesi 3. kat Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Birimi Toplantı Odası


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
İşletme Kayıt Belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
İmalatçı Belgesi
Serbest Bölge Faaliyet Belgesi
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarafından Düzenlenen ve Ürünün Üretici Olduğunu Gösteren Belgeler
Yetkili Satıcı Belgesi
Yetkili Temsilci Belgesi
4.3.2. Tedarik edilecek malların katalogları, broşürleri, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
NUMUNE
NUMUNE GÖRÜLDÜ BELGESİ
4.3.3. Numune sunulması istenmektedir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02057997