ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR BALIŞEYHİLÇEMİLLİEĞİTİMMÜDÜRLÜĞÜ-MİLLİEĞİTİMBAKANLIĞIBAKAN YARDIMCILIKLARI

2024-2025EğitimÖğretim YılıİlköğretimÖğrencilerinin TaşımaMerkeziOkullara TaşınmasıHizmet Alımıİşihizmetalımı4734sayılıKamuİhaleKanununun19uncu maddesinegöreaçıkihaleusulüileihaleedilecekolup,tekliflersadeceelektronikortamdaEKAPüzerindenalınacaktır.İhaleyeilişkinayrıntılıbilgileraşağıdayeralmaktadır:

İKN                                                                                     :2024/840885

1- İdarenin

a) Adı                                                                                  :BALIŞEYH          İLÇE       MİLLİ       EĞİTİM       MÜDÜRLÜĞÜ-                              MİLLİ    EĞİTİM    BAKANLIĞI                              BAKANYARDIMCILIKLARI

b)  Adresi                                                                                        :YENIMAHALLESAMSUNYOLUHÜKÜMETKONAGI71520BALIŞEYH/KIRIKKALE

c)  Telefonve faksnumarası                                            :3187137441-3187137442

ç)İhaledokümanınıngörülebileceğivee-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2- İhalekonusuhizmetalımın

a) Adı                                                                                  :2024-2025EğitimÖğretimYılıİlköğretimÖğrencilerininTaşımaMerkeziOkullaraTaşınmasıHizmetAlımıİşi

b)  Niteliği,türüvemiktarı                                                                                        :MilliEğitimBakanlığıTaşımaYoluylaEğitimeErişimYönetmeliğikapsamındaKırıkkaleiliBalışeyhilçesinde

bulunan taşımalı eğitim kapsamındaki ilköğretim öğrencilerinin taşıma merkezi okullara 13 araç ile 180 iş günü taşınması hizmet alımı işi

AyrıntılıbilgiyeEKAP’tayeralanihaledokümanıiçindebulunanidarişartnamedenulaşılabilir.

c)  Yapılacağı/teslimedileceğiyer                                                                                         :Taşımakapsamındakitaşımamerkeziokullar:*ŞehitSezaiErgülİlkokulu*TokiŞehitGaziGürsoyOrtaokulu

*KulaksızŞehitDoğanYerlikayaİlkokulu*KulaksızŞehitDoğanYerlikayaOrtaokulu

ç)Süresi/teslimtarihi                                                          :İşebaşlamatarihi09.09.2024,işinbitiştarihi20.06.2025

d)  İşebaşlamatarihi                                                          :09.09.2024

 

3- İhalenin

a)  İhale(sonteklifverme)tarihvesaati                            :25.07.2024-10:00

b)  İhalekomisyonununtoplantıyeri(e-tekliflerin açılacağıadres)

:BalışeyhİlçeMEMDestekHizmetleriŞubesi

 

4.   İhaleyekatılabilmeşartlarıveistenilenbelgelerileyeterlikdeğerlendirmesindeuygulanacakkriterler:

4.1.   İsteklilerinihaleyekatılabilmeleriiçinaşağıdasayılanbelgelerveyeterlikkriterleriilefiyatdışıunsurlarailişkinbilgilerie-tekliflerikapsamındabeyanetmeleri gerekmektedir.

4.1.2.  Teklifvermeyeyetkiliolduğunugösterenbilgiler;

4.1.2.1.   Tüzelkişilerde;isteklilerinyönetimindekigörevlilerileilgisinegöre,ortaklarveortaklıkoranlarına(halkaarzedilenhisselerhariç)/üyelerine/kurucularınailişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.

4.1.3.  ŞekliveiçeriğiİdariŞartnamedebelirlenenteklifmektubu.

4.1.4.  ŞekliveiçeriğiİdariŞartnamedebelirlenengeçiciteminatbilgileri.

4.1.5  İstekliler,ihalekonusualımınaltyüklenicilereyaptırmayıdüşündüklerikısmınıyeterlikbilgileritablosundabelirteceklerdir.

4.1.6  Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2.  Ekonomikvemaliyeterliğeilişkinbelgelervebubelgelerintaşımasıgerekenkriterler:

İdaretarafındanekonomikvemaliyeterliğeilişkinkriterbelirtilmemiştir.

4.3.  Meslekiveteknikyeterliğeilişkinbelgelervebubelgelerintaşımasıgerekenkriterler:

4.3.1.İşdeneyiminigösterenbelgelereilişkinbilgiler:

Sonbeşyıliçindebedeliçerenbirsözleşmekapsamındakabulişlemleritamamlananveteklifedilenbedelin%25oranındanazolmamaküzere,ihalekonusuişveyabenzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4.  Buihaledebenzerişolarakkabuledilecekişler:

4.4.1.

a)  Kamudayapılmışhertürlüöğrencitaşımaişi.

b)  Özelsektördeyapılmışhertürlüöğrencitaşımaişi.

c)  Kamuve/veyaözelsektördeyapılmışhertürlüpersoneltaşımaişi.

 

 

5.   Ekonomikaçıdanenavantajlıtekliffiyatlabirliktefiyatdışındakiunsurlardadikkatealınarakbelirlenecektir.

FiyatDışıUnsurDeğerlendirmeYöntemi:Diğer(ManuelGiriş)

FİYATDIŞIUNSURKULLANILMAYACAKTIR.

FiyatDışıUnsurFormülü,TanımıveAçıklamaları

6.   İhaleyerliveyabancıtümisteklilereaçıktır.

7.    İhaledokümanıEKAP üzerindenbedelsizolarakgörülebilir. Ancak,ihaleyeteklifverecekolanların,e-imzakullanarakEKAP üzerindenihaledokümanınıindirmeleri zorunludur.

8.   Teklifler,EKAPüzerindenelektronikortamdahazırlandıktansonra,e-imzaileimzalanarak,teklifeilişkine-anahtarilebirlikteihaletarihvesaatinekadarEKAPüzerinden gönderilecektir.

9.    İsteklilertekliflerini,herbirişkalemininmiktarıilebuişkalemleriiçinteklifedilenbirimfiyatlarınçarpımısonucubulunantoplambedelüzerindenteklifbirimfiyat şeklindeverilecektir.İhalesonucunda,üzerineihaleyapılanistekliilebirimfiyatsözleşmeimzalanacaktır.

10.   Buihalede,kısmıteklifverilebilir.

11.   İsteklilerteklifettikleribedelin%3'ündenazolmamaküzerekendibelirleyecekleritutardageçiciteminatvereceklerdir.

12.   Buihaledeelektronikeksiltmeyapılmayacaktır.

13.   Verilenteklifleringeçerliliksüresi,ihaletarihindenitibaren120(YüzYirmi)takvimgünüdür.

14.  Konsorsiyumolarakihaleyeteklifverilemez.

15.   Diğerhususlar:

İhaledeUygulanacakSınırDeğerKatsayısı(R):Personel/ÖğrenciTaşımaHizmetleri/0,72

Aşırıdüşükteklifdeğerlendirmeyöntemi:TeklifisınırdeğerinaltındakalanisteklilerdenKanunun38incimaddesinegöreaçıklamaistenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02055913